СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Varia: Функционална субституция между орална и носова гласна (френски – български език)


Автори:
Веска Кирилова

Страници: 291-298

Резюме:

Настоящата статия анализира някои случаи на функционална субституция на орална с носова гласна в устната практика на френския и българския език, както и в някои разновидности на френския, говорен извън територията на Франция. Обект на изследване са също случаи на функционална субституция на носова с орална гласна в устната практика на френския език и на неговите разновидности. Целта на изследването е не само да се опишат наблюдаваните процеси, но и да се установят причините, които ги предизвикват на субсегментно, сегментно и супрасегментно ниво.


Ключови думи:

функционална субституция, носова гласна, орална гласна, устна практика, френски език, български език

Изтегляне


39 изтегляния от 24.12.2019 г.