СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Време-пространствени ориентири в стихосбирката „Смяна на нощната стража“ от Георги Рупчев


Автори:
Траяна Латева

Страници: 220-228

Резюме:

Настоящият текст съсредоточава вниманието си върху втората стихосбирка от творчеството на българския поет Георги Рупчев – „Смяна на нощната стража“ (1986), като в центъра на изследователските опити се поставя конкретен проблем – времепространствените ориентири, конструиращи поетическия свят на Рупчев. Конкретизират се разностранните им прояви, за да се приеме или отрече общ модел на тяхното вписване, коментира се характерът (доколко конкретни или абстрактни са те) и ролята им в различните стихотворения, както и значението им за композиционната организация на стихосбирката и обвързаността им с други теми и мотиви от творчеството на поета.


Ключови думи:

Георги Рупчев, Смяна на нощната стража, поезия, български поет, време, пространство

Изтегляне


46 изтегляния от 24.12.2019 г.