Изграждане на политически имидж чрез предизборни новини и послания (Президентските избори 2016 г.)


Соня Иванова-Игнатова

Резюме:

В доклада ще бъдат изследвани медийните послания преди изборите за президент на страната ни през 2016 г., като се акцентира на журналистическата стилистика в новините и ролята на медиите за изграждане на политически имидж. Обект на изследването ще бъдат медийните послания и публикации в България преди и по време на провеждането на предизборната кампания на президентските избори през 2016 г. Предметът на настоящата разработка ще бъде процесът за изграждане на имидж на политически фигури чрез медийни послания в изследвания период. Ще бъдат използвани методите емпирическо наблюдение и теоретичен анализ.

Ключови думи:

имидж, избори, медии, послания

Изтегляне


180 изтегляния от 30.4.2018 г.
Bulgaria / China / Cote D'Ivoire / Europe / France / Germany / Poland / Russian Federation / Turkey / Ukraine / United Kingdom / United States