Медии и комуникации на 21. век
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Ролята на телевизионното интервю в предизборната комуникация


Автори:
Марина Маринова

Страници: 105-111

Резюме:

Текстът е представен в три части, които онагледяват проблематиката на посочената тема. В първа точка се разглеждат теоретичните обосновки и спецификите на интервюто като жанр, метод и способ в телевизионната комуникация. Посочени са разликите между видовете интервю – информационно, аналитично (коментарно, интерпретативно, проблемно), синхрон. Втора точка разглежда същността на предиизборната комуникация в аспектите £ свързани с медийното отразяване. Представени са нормативните изисквания на българското законодателство, които регламентират цените и услугите в медийните оферти. Трета точка представя начините за „употреба” на жанра интервю в политическите послания по време на предизборната кампания.


Ключови думи:

телевизионно интервю, предизборна комуникация, нормативни изисквания, политически послания

Изтегляне


213 изтегляния от 30.4.2018 г.