Ролята на телевизионното интервю в предизборната комуникация


Марина Маринова

Резюме:

Текстът е представен в три части, които онагледяват проблематиката на посочената тема. В първа точка се разглеждат теоретичните обосновки и спецификите на интервюто като жанр, метод и способ в телевизионната комуникация. Посочени са разликите между видовете интервю – информационно, аналитично (коментарно, интерпретативно, проблемно), синхрон. Втора точка разглежда същността на предиизборната комуникация в аспектите £ свързани с медийното отразяване. Представени са нормативните изисквания на българското законодателство, които регламентират цените и услугите в медийните оферти. Трета точка представя начините за „употреба” на жанра интервю в политическите послания по време на предизборната кампания.

Ключови думи:

телевизионно интервю, предизборна комуникация, нормативни изисквания, политически послания

Изтегляне


162 изтегляния от 30.4.2018 г.
Bulgaria / China / Cote D'Ivoire / Europe / France / Germany / Poland / Russian Federation / Turkey / Ukraine / United Kingdom / United States