Медии и комуникации на 21. век
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Ролята на връзките с обществеността при изработването на управленски решения


Автори:
Ивалинка Пенчева

Страници: 112-118

Резюме:

Проблемите, с които се сблъсква една организация, са постоянни и от различно естество. Причините за тяхното възникване могат да произтичат от външната и вътрешноорганизационната среда, а решаването им зависи от адекватното поведение на мениджмънта. Много често управленските решения се базират на интуицията и субективната преценка на мениджърите за правилно и неправилно, вземат се прибързано и не водят до постигането на конкретни резултати. Това е често допускана управленска грешка, за чието преодоляване важно значение могат да имат връзките с обществеността. Настоящата разработка съдейства за усъвършенстване на процеса „Изработване на управленско решение“ посредством осъществяване на управленската функция „Връзки с обществеността“. Така проблемите от заплаха се превръщат във възможност за усъвършенстване и постигане на организационно развитие.


Ключови думи:

управленско решение, връзки с обществеността, усъвършенстване

Изтегляне


244 изтегляния от 30.4.2018 г.