Езикът на предизборните реклами


Валентина Бонджолова

Резюме:

В доклада се разглеждат езиковите особености на печатната реклама, използвана в канди- датпрезидентската предизборна кампания през 2016 година, и на политическите лозунги (слогани) в нея. Предизборната реклама е важна проява на политическата реклама, която има за задача да представи кандидатите и да мотивира избирателите. Във връзка с нейните особености се обръща внимание на подбора на езикови средства, най-вече на лексиката, както и на регистрираните игрови похвати. В отделни реклами се анализира използването на прецедентни текстове, на езикова игра и на стилово тониране, които успоредно с останалите емоционално-експресивни средства повишават ефективността на текста.

Ключови думи:

реклама, политическа реклама, лексика, слоган, избори

Изтегляне


150 изтегляния от 30.4.2018 г.
Bulgaria / China / Cote D'Ivoire / Europe / Germany / Poland / Russian Federation / Turkey / Ukraine / United Kingdom / United States