Проблеми на устната комуникация
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Скрита речева агресия в изказванията на същинските политически субекти


Автори:
Цаня Петкова Велико Търново, България

Страници: 77-95

Резюме:


The article examines the hidden speech aggression as an aspect of communicative pattern in the statements of the political subjects. The presence of hidden aggression in communicative speech acts of the listed subjects has been established and it has been explained the reasons for its existence. The main mechanisms through which the hidden aggression speech takes place have been revealed. For this aim the communicative acts that contain speech aggression has been explored. The speech acts with a hidden aggression have been differentiated and analyzed and output the manners of their manifestation.


Ключови думи:


Изтегляне


290 изтегляния от 13.10.2020 г.