СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

За легитимността на обработващия превод (с примери от текстове в туристическата сфера)


Автори:
Людмила Иванова Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, България

Страници: 28-47

Резюме:

Обект на настоящата работа са преводи в сферата на туризма. Те са малка, но важна част от общия туристически продукт, чрез която дадена дестинация информира и се рекламира пред целевата си група. За съжаление преводите нерядко са непрофесионални, като се предлагат не само езиково зле формулирани текстове, но се пренебрегват важни принципи на комуникацията и културни различия. За да предаде посланията на текста и да достигне най-ефективно до адресатите му, преводачът разполага с различни похвати. В настоящата работа се пледира за по-смело прилагане на обработващия превод, при който ориги- налът се схваща като информационна оферта на изходния език, която не получава свой огледален образ при превода, а се използва като основа за формулиране на оптимално функционираща в новата културна и езикова среда нова информационна оферта.


Ключови думи:

обработващ превод, туристически текст, тео- рия за скопоса, вътрешно- и външнотекстови фактори

Изтегляне


378 изтегляния от 22.11.2016 г.