Съобщение: За неточното отразяване на краесловните меки съгласни на бреговския влашки говор в Atlas Linguistic Roman


Владислав Маринов

Резюме:

В изследването се проследяват причините за разнообразието от знаци, с които се представят краесловните меки консонанти с Ру- мънския лингвистичен атлас. Сравняват се лексикални форми, записани в началото на XX в. в гр. Брегово (Видинско) от членовете на румънската експедиция, със съвременното състояние на влашкия диалект в крайния български Северозапад.

Ключови думи:

меки консонанти, бреговски влашки говор, корелация твърдост-мекост

Изтегляне


221 изтегляния от 22.11.2016 г.
Bulgaria / China / Cote D'Ivoire / Germany / Russian Federation / Ukraine / United Kingdom / United States