Съобщение: Състояние и перспективи на съвременната българска историческа лексикография (отразяване на синонимията като езиково явление в българската историческа лексикография)


Татяна Илиева

Резюме:

Предлаганата статия представя лексикографски модел на синонимен речник на старобългарския език, който би могъл да служи за образец при представяне на този вид лексикални отношения в исторически план. Очертават се целите на проекторечника – да събере и лексикографски да обработи синонимното богатство на старобългарския език. Аргументира се теоретическата постановка, въз основа на която той ще бъде изграден – разбирането за думата като тричленна идеална същност, включваща в себе си абсолютна ценност (означавания смисъл), относителна ценност (стилистическа маркираност или неутралност, мотивираност или не, способност да влиза в разни семантични отношения с други думи) и съчетателна ценност (синтактико-семантически позиции и лексикални редове, способни да ги запълват). Излагат се проблеми на макроструктура и микроструктурата на речника. Посочват се ползите от съставянето му.

Ключови думи:

синоними, българска историческа лексикография

Изтегляне


228 изтегляния от 22.11.2016 г.
Bulgaria / China / Cote D'Ivoire / Czech Republic / Europe / Germany / Russian Federation / Serbia / Ukraine / United Kingdom / United States