Богословски термини в съчинението “За серафимите” от книга “Маргарит” на св. Йоан Златоуст в превод на Дионисий Дивни


Теодора Илиева

Резюме:

Обект на изследване в публикацията са богословските термини в среднобългарския превод на съчинението „За серафимите” от Йоан Златоуст. Анализираните теологизми се обособяват в три групи по структурен принцип, проследява се развитието на семантиката им в посока разширяване или стесняване. Лексеми, липсващи в старобългарския книжовен език, се сравняват със среднобългарски текстове, възникнали през XIV век. Правят се изводи за ролята на гръцката терминологична система при формирането на среднобългарската.

Ключови думи:

xомилия, богословски термини, композити неологиз- ми, произвеждаща основа

Изтегляне


301 изтегляния от 21.11.2016 г.
Bulgaria / China / Cote D'Ivoire / France / Germany / Netherlands / New Zealand / Poland / Russian Federation / Serbia / Slovenia / Ukraine / United Kingdom / United States