Диглосията като отражение на драматичната българска историческа съдба


Милена Обретенова

Резюме:

Диглосията е разновидност на билингвизма. Исторически обусловена, тя се характеризира със социално противопоставяне по престиж, изразяващо се във функционално разпределение на идиомите. Вътрешно книжовно-езиковата диглосия, формирала се в периода на Асеневото царство, е характеристика единствено на класическите езици, в какъвто се превръща българският след Евтимиевата езиково-правописна реформа. Разглеждана в този аспект, диглосията е сред маркерите на различните етапи от историята на езика. В настоящата статия се очертават етапите на развитието на диглосията и нейните вариации като отражение на историческите събития, предопределили посоката на развитие на българския книжовен език.

Ключови думи:

езикова ситуация, билингвизъм, диглосия, йерархична диглосия, вътрешнокнижовноезикова диглосия.

Изтегляне


453 изтегляния от 21.11.2016 г.
Asia/Pacific Region / Bulgaria / China / Cote D'Ivoire / Czech Republic / Europe / France / Germany / Greece / Indonesia / Ireland / Italy / Moldova, Republic of / Poland / Russian Federation / Serbia / Ukraine / United Kingdom / United States