СЪСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМИ НА БЪЛГАРСКАТА ОНОМАСТИКА
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

СЪСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМИ НА БЪЛГАРСКАТА ОНОМАСТИКА, 2010 / Том 11 / Брой 1

Статии

Съдържание

(изтегляния 612 от 30.11.2017 г.)

Приветствия

(изтегляния 1190 от 30.11.2017 г.)

Слово за юбиляра
Мария Ангелова-Атанасова

(изтегляния 1493 от 30.11.2017 г.)

Имена на оброчни обекти и места за проклинане в българската ономастика
Мариана Белнейска-Георгиева

(изтегляния 977 от 30.11.2017 г.)

Български следи в словашката онимия и лексика
Мария Кошкова

(изтегляния 978 от 30.11.2017 г.)

Към типологията на топонимията на Вишовград
Нено Неделчев

(изтегляния 702 от 30.11.2017 г.)

Топонимические предания Акмолинской области
Айтжан Нургалиева

(изтегляния 996 от 30.11.2017 г.)

Структура русских ойконимов в конце XV - XVI веков
Ян Сосновски

(изтегляния 686 от 30.11.2017 г.)

Местни имена от изчезнали ойконими в Провадийско
Дарина Чернева

(изтегляния 918 от 30.11.2017 г.)

Iменування жiнок на Бойкiвщинi на Рубежi XVIII-XIX ст.
Ганна Бучко

(изтегляния 610 от 30.11.2017 г.)

Християнски и мюсюлмански лични имена в община Шумен
Кина Вачкова

(изтегляния 4327 от 30.11.2017 г.)

Към произхода на някои родови имена в тринайсет села на Поповски
Лиляна Димитрова-Тодорова

(изтегляния 798 от 30.11.2017 г.)

Восточно-южнославянские антропонимньiе параллели
Ирина В. Ефименко

(изтегляния 582 от 30.11.2017 г.)

Днешните критерии за избор на лично име в България
Красимира Колева

(изтегляния 1223 от 30.11.2017 г.)

WSPÓ£CZESNE TENDENCJE W NADAWANIU IMION W POLSCE
Patryk Borowiak Mariola Mikolajchak

(изтегляния 577 от 30.11.2017 г.)

Iм'я Ioaн в традицiйних слов'янських культурах
Оксана Харчук

(изтегляния 493 от 1.12.2017 г.)

Фрагмент праслов'янського антропонiмного фонду
Вiктор Шульгач

(изтегляния 624 от 1.12.2017 г.)

Фотографии

(изтегляния 477 от 1.12.2017 г.)

Динамика функционирования онимов: традиции и современность
Сауле Ж. Баяндина

(изтегляния 520 от 1.12.2017 г.)

Ассоциативная метафора в роли особого собственного имени
Айгуль Бижкенова Лейля Алимжанова

(изтегляния 638 от 1.12.2017 г.)

Европейските институционими в два славянски и два неславянски езика
Илияна Генев-Пухалева

(изтегляния 562 от 1.12.2017 г.)

Культуная енергия естетической номинации
Константин Г. Исупов

(изтегляния 537 от 1.12.2017 г.)

Имена на сдружения в Пловдивско през 20-те и 30-те години на XX век
Цанка Константинова

(изтегляния 1034 от 1.12.2017 г.)

База BUGAR(IN) у ономастици српскога jезика
Видан Николич

(изтегляния 554 от 1.12.2017 г.)

Древнейшая ономастика историко-культурной области Гемимонт
Александр Шапошников

(изтегляния 506 от 1.12.2017 г.)

Zachodnioslowianskie teonimy z drugim czlonem -vitь
Lukasz Godecki

(изтегляния 474 от 1.12.2017 г.)

Архаичен аспект в семантиката на думата "близнак"
Маргарита Николова

(изтегляния 622 от 1.12.2017 г.)

Названия за червен цвят в българските диалекти
Збигниев Русек

(изтегляния 660 от 1.12.2017 г.)

Категория вида в русском и казахском язьiках
Лейля Сабитова

(изтегляния 1234 от 1.12.2017 г.)

Текст в системе религиозной идентичности личности
А. А. Шаяхметова А. А. Агабек

(изтегляния 469 от 1.12.2017 г.)

Библиография на Людвиг Селимски

(изтегляния 622 от 1.12.2017 г.)