Кънчо-Стояновият препис (1844 г.) на „История славянобългарска” и неговият език


Ния Радева

Резюме:

Преписът на „История славянобългарска”, направен през 1844 г. от търновеца Кънчо Стоянов, отразява късната рецепция на Паисиевата творба. Текстологичните наблюдения и тези върху езика на ръкописа показват, че са използвани няколко преписа с различна генеалогия и с различен баланс между архаични и характерни за говоримия език през първата половина на ХІХ в. морфологични, синтактични и лексикални особености. Преписът е неединен в езиково отношение.

Ключови думи:

„История славянобългарска”, Паисий Хилендарски, Кънчо Стоянов, морфологични особености, синтактични особености, лексикални особености.

Изтегляне


186 изтегляния от 10.4.2017 г.
Bulgaria / China / Cote D'Ivoire / France / Germany / Poland / Russian Federation / Ukraine / United Kingdom / United States