СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Езикът на повестта „Пиян баща, убиец на децата си” от Илия Р. Блъсков


Автори:
Иво Братанов

Страници: 90-108

Резюме:

Статията е посветена на езика на повестта «Пиян баща, убиец на децата си», написана от българския възрожденски писател Илия P. Блъсков и публикувана през 1879–1880 г. Разгледани са по-важните графични, правописни, фонетични, морфологични и синтактични особености на езика на този текст. Посочени са влиянията на народните говори и на българската книжовноезикова традиция върху езика на автора. Направеният преглед показва, че Ил. P. Блъсков следва езиково-правописния модел на Шуменската книжовна школа и съдейства за утвърждаването на редица фонетични и морфологични норми, присъщи на съвременния български книжовен език.


Ключови думи:

история на новобългарския книжовен език; Илия P. Блъсков; повест; графични, правописни, фонетични, морфологични и синтактични особености; езиково-правописен модел; диалект; книжовна традиция.

Изтегляне


248 изтегляния от 10.4.2017 г.