Научно съобщение: Бележки върху агронимите в с. Кутово (Видинско)


Владислав Маринов Таня Топалова

Резюме:

В статията се описват и анализират агронимите (имената на местности) като част от топонимията на с. Кутово (Видинско). Изследваната топонимната система има общи елементи както с билингвалната топонимна система в крайния български Северозапад и по поречието на р. Дунав, така и с монолингвалната във Видинско.

Ключови думи:

топоними, агроними, билингвизъм, Кутово, краен български Северозапад

Изтегляне


187 изтегляния от 10.4.2017 г.
Bulgaria / China / Cote D'Ivoire / Europe / France / Germany / Greece / Poland / Russian Federation / Serbia / Ukraine / United Kingdom / United States