Съобщение: Манипулативното изразяване на неопределено разделно множество над нормата чрез вербална фраза


Силвия Коева

Резюме:

В българския език има голямо разнообразие от езикови средства, с които се изразява количествено значение. Техният прагматичен потенциал все още не е проучен изцяло. В тази статия се разглеждат манипулативните употреби на някои глаголи, с които се изразява значение за неопределено разделно множество на аргумента, надхвърлящо някаква норма. Обект на проучване са интернет сайтове на популярни български вестници, както и някои подобни на тях информационни сайтове. Анализите и по- лучените резултати могат да са от полза за едно разширено и прецизно изследване на прагматичния потенциал на квантификаторите в българския език.

Ключови думи:

вербална фраза, манипулативни употреби, нео- пределено разделно множество над нормата, популярни медии.

Изтегляне


208 изтегляния от 29.11.2016 г.
Bulgaria / China / Cote D'Ivoire / Europe / France / Germany / Russian Federation / Ukraine / United Kingdom / United States