СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Съобщение: Метафоризация на понятието „достойнство“ в българския и английския – когнитивнo-лингвистичен анализ


Автори:
Анна Костова

Страници: 161-170

Резюме:

Тази статия представя когнитивно-лингвистичен анализ на избрани аспекти от семантиката на думата „достойнство“ в българския и английския език. Първо, представя се обща дефиниция на концепцията „достойнство“, както се разбира от хората, за който английския е майчин език. На базата на това разбиране „достойнство“ се разглежда като многостранно, вградено в дадена култура, метафорично понятие. Второ, статията предлага дискусия върху българската концепция за „достойнство“, както и анализ върху това как тази концепция се развива въз основа на метафори. Заключението обобщава основните гледни точки в това проучване и дава възможност за по-нататъшно развитие на темата.


Ключови думи:

етафора, концептуална метафора, култура, све- тоглед, лингвистичен светоглед

Изтегляне


256 изтегляния от 29.11.2016 г.