СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Съобщение: Митологическата картина на света в приказките на А. С. Пушкин и българските народни приказки


Автори:
Олга Яковлева Одеския национален университет „И.И. Мечников“, Украйна

Страници: 163-180

Резюме:

Настоящата статия разглежда, анализира и съпоставя основните елементи на инициацията чрез тяхната реализация в приказките на А.С. Пушкин и в българските народни приказки, като на места се прави паралел и с инициацията на младежите и девойките в Австралия и Африка, където ритуалите на прехода все още имат своето реално значение за общността. Крайната цел на съпоставителния анализ е да се докаже, че от отделните фрагменти на посвещението може да се възстанови митологическата картина на света, такъв, какъвто са го виждали хората в миналото, преди създаването на приказките; тоест, елементите на инициацията се разглеждат и като наслагвания на различни исторически епохи.


Ключови думи:

славянски фолклор, инициация, митологическо световъзприятие, ритуална смърт и възраждане

Изтегляне


404 изтегляния от 29.11.2016 г.