Съобщение: Формата на сказуемото като показател за езикова вежливост в българския и полския език


Виргиния Мирославска

Резюме:

Статията разглежда въпроса за връзката на граматическата форма на сказуемото с нивото на вежливост на изказването в съвременния български и полски език. Сравняват се изреченията, използвани при разговор на неформално и формално ниво. Посочва се съответствието на формите на сказуемото в изказванията в българския и полския език на неформално ниво. Представят се разликите при употребата на сказуемото при комуникативни актове с официален характер и произтичащите от това различия на нивото на вежливост на изказването в полския език.

Ключови думи:

ечев етикет, формално/официално ниво, нефор- мално/неофициално ниво

Изтегляне


262 изтегляния от 29.11.2016 г.
NA / Bulgaria / China / Cote D'Ivoire / Denmark / Europe / France / Germany / Greece / Moldova, Republic of / Netherlands / Poland / Romania / Russian Federation / Ukraine / United Kingdom / United States