СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Съобщение: Формата на сказуемото като показател за езикова вежливост в българския и полския език


Автори:
Виргиния Мирославска

Страници: 129-135

Резюме:

Статията разглежда въпроса за връзката на граматическата форма на сказуемото с нивото на вежливост на изказването в съвременния български и полски език. Сравняват се изреченията, използвани при разговор на неформално и формално ниво. Посочва се съответствието на формите на сказуемото в изказванията в българския и полския език на неформално ниво. Представят се разликите при употребата на сказуемото при комуникативни актове с официален характер и произтичащите от това различия на нивото на вежливост на изказването в полския език.


Ключови думи:

ечев етикет, формално/официално ниво, нефор- мално/неофициално ниво

Изтегляне


310 изтегляния от 29.11.2016 г.