СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Особености на етническото съзнание на подрастващото поколение българи от Република Молдова


Автори:
Елена Рацеева Тараклийски университет „Григорий Цамблак“

Страници: 77-87

Резюме:

В статията се представят резултатите на многоаспектния асоциативен експеримент и се коментират някои особенности на етническото съзнание на подрастващото поколение българчета от Молдова. Конкретните данни дават основание да се говори за определени различия между градските и селските респонденти в представите им за българската типичност, особенностите на авто- и хетеростереотипите им, а също така в представите за йерархията на българските ценности, отразени в творбите от българската литература. При еднозначно позитивния автостереотип и очевидната му близост с представите за българската типичност, фиксирани са и количествено, и качествено недостатъчна нюансираност или дефицит на представите за българския етнообрази. В реакциите на предложените стимули значително преобладават асоциации с руските литературни и културни образи. Но основата на етнокултурната система координати у подрастващото поколение българи в Молдова се състои от ключови български културологеми, системно концептуализиращи и обуславящи българските етнически ценности.


Ключови думи:

бесарабски българи, етническо съзнание, асоциативен експеримент, персоносфера, автостереотип, ценности

Изтегляне


307 изтегляния от 30.6.2017 г.