СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Огледала и обърнати образи: постколониални аспекти на бездомността в два романа от Салман Рушди


Автори:
Петя Цонева Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, България

Страници: 26-32

Резюме:

Статията разглежда изкривяващото (катоптрично) действие на счупеното огледало в начините, по които Салман Рушди представя бездомността на мигриращия човек в два свои романа – „Сатанински строфи“ и „Земята под нейните нозе“. Изследвам огледалните свойства на въздушното пространство и изкривяващия ефект, който то оказва върху маршрутите на героите и познанието им за дома. Също така наблюдавам как увеличителното стъкло на въздушното пространство и неговият далеч по-ограничен технически синоним, фотографската перспектива, създават изкривени образи на местата, които героите прекосяват в своята миграция, като при тази оптическа интер- венция позициите на метрополията и колониите се замъгляват, сдвояват или променят местата си.


Ключови думи:

Салман Рушди, миграция, постколониално пренаписване

Изтегляне


322 изтегляния от 30.6.2017 г.