Контекст: Рестриктивният съюз отколкото да в системата на подчинителните съюзи в съвременния български език


Пенка Радева

Резюме:

Съюзът отколкото да не се посочва сред връзките, с които рестриктивните подчинени обстоятелствени изречения (за изключване, за ограничение...) се интегрират с по-високо по ранг изречение в рамките на полипредикативна синтактична структура от съставен тип. Съюзът отколкото да е различен от съюза отколкото, включващ в сложното съставно изречение други видове подчинени обстоятелствени – според някои изследователи за сравнение, според други – за количество и степен или за време. Съюзът отколкото да е синоним на съюзи вместо да, наместо да, дето ще и вече маргинализирания нежели да. Подобно на тях той включва към същинското или към ситуативното главно изречение само една от разновидностите на рестриктивните – заместителните (заместващите). Обособяването им в отделна подгрупа се налага преди всичко заради недвусмислената „заместителна“ семантика на първата съюзна съставка, чието обвързване със съюз да създава съюзна конфигурация от съставен тип.

Ключови думи:

съюз, рестриктивен съюз отколкото да, рестрик- тивни изречения, подчинителна връзка, сложно съставно изречение

Изтегляне


283 изтегляния от 21.11.2016 г.
NA / Bulgaria / China / Cote D'Ivoire / Europe / France / Germany / Hungary / Russian Federation / Ukraine / United Kingdom / United States