Римният пренос при превод на руска поезия на български език


Мариана Шопова

Резюме:

Обект на настоящата работа е т.нар. „римен пренос” – едно явление, специфично за превода на римувана поезия от руски на български език. Разглеждат се начините, по които римните двой- ки от оригиналния текст се пренасят в превода, като специално внимание се отделя на възникващите проблеми със запазването на вида на стиховите клаузули и на точността на съзвучията.

Ключови думи:

стихотворен превод, рими, римен пренос, стихови клаузули

Изтегляне


269 изтегляния от 21.11.2016 г.
NA / Bulgaria / China / Cote D'Ivoire / Europe / France / Germany / Russian Federation / Ukraine / United Kingdom / United States