Тематично-функционална характеристика на турцизмите във “Фамилиарни забележки. Спомени (XVIII век – 1877 г.)” от Панайот Хитов


Даниела Камаринчева

Резюме:

Изследването е фокусирано върху семантичния пласт на турцизмите и нивото на тяхната плътност в езиков материал от края на XIX век. Анализира се функционалната им характеристика с оглед на семантичните сфери, в които те са активни. Привежда се езиков корпус от турски заеми, които са разпределени в 16 тематични групи. Представят се използваните от П. Хитов модели за дефиниране или замяна на чуждиците от този вид с българските им еквиваленти. Изразява се становище за дистрибуцията и стилистичната им маркираност спрямо състоянието им в съвременния български език.

Ключови думи:

лексика, турцизми, новобългарски книжовен език

Изтегляне


318 изтегляния от 21.11.2016 г.
NA / Bosnia and Herzegovina / Bulgaria / China / Cote D'Ivoire / Europe / France / Germany / Hungary / Russian Federation / Turkey / Ukraine / United Kingdom / United States