Езикова игра, игра на думи и каламбур – понятийно-терминологични аспекти и йерархична съотнесеност


Ралица Демиркова

Резюме:

На фона на липсата на консенсус по отношение на дефинирането на понятието ‘игра на думи’, настоящото изследване цели да очертае понятийно-терминологинчните граници между ‘езикова игра’, ‘игра на думи’ и ‘каламбур’ и да опише тяхната йерархична съотнесеност. Дава се собствена дефиниция за игра на думи, която отчита не само езиковата, но и когнитивната същност на този интересен феномен.

Ключови думи:

езикова игра, игра на думи, каламбур, формално сходство/идентичност, двузначност, неконгруентност

Изтегляне


999 изтегляния от 21.11.2016 г.
NA / Austria / Belarus / Bulgaria / China / Cote D'Ivoire / Europe / France / Germany / Luxembourg / Macedonia / Montenegro / Netherlands / Norway / Poland / Russian Federation / Spain / Turkey / Ukraine / United Kingdom / United States