Превод на културноспецифични названия. Изследване на случай


Николай Попов

Резюме:

В практиката на художествения превод въпросите, свързани с културноспецифичните названия, се решават най-често на микротекстуално равнище. Това означава, че за всяка отделна дума се търси подходящ лексикален еквивалент, като по този начин тя се разглежда като изолиран случай в рамките на текста. Този микротекстуален подход обаче се оказва проблематичен, тъй като културноспецифичните названия не се поддават на механично заместване на изхода с целева лексема, а изискват сериозно осмисляне от страна на преводача. Затова целта на настоящото изследване е въз основа на анализа на конкретен пример от практиката да представи един макротекстуален подход при превода на културноспецифични названия, при който на преден план излиза когнитивното реконструиране на действителността.

Ключови думи:

културноспецифично название, превод, сцена, фрейм

Изтегляне


298 изтегляния от 21.11.2016 г.
Austria / Bulgaria / China / Cote D'Ivoire / Czech Republic / France / Germany / Greece / Netherlands / Russian Federation / Ukraine / United Kingdom / United States