Метакомуникацията - антропоцентрични прочити в съвременната лингвистика


Донка Мангачева

Резюме:

Осмислена като неотменен компонент на социалното междусубектно взаимодействие, метакомуникацията попада в редица предметни области и се разглежда през фокуса на различни антропоцентрични перспективи, предопределящи своеобразно обхващане на проблематиката, пространствено моделиране и категоризация. Метакомуникацията е обект на повишен интерес и в лингвистиката през последните десетилетия в качеството на комплексно явление, свързано както с подаването и тълкуването на определена информация в словесния обмен, така и с рефлексията върху речевата употреба и формирането на междуличностните отношения.

Ключови думи:

метакомуникация, комуникация, словесно взаимодействие, междуличностни взаимоотношения, фатична функция.

Изтегляне


50 изтегляния от 28.6.2019 г.
NA / Bulgaria / China / France / Germany / India / Russian Federation / United States