Фантастично и фантасмагорично в контекста на романтическата традиция


Борис Минков

Резюме:

Статията опитва да напусне жанровото говорене за фантастичното. За тази цел е изведено едно работно понятие за фантасмагория: образна проекция на познавателни универсалии, застинали при преминаването си през призмата на ироническия обрат. За да се набележат различни характеристики на фантасма- горичното, се използват примери от творчеството на Е. Т. А. Хофман, Клеменс Брентано, Вилхелм Хауф, Хайнрих Хайне. Във връзка с продължаващото развитие на фантасмагорията след времето на романтизма е посочен пример със „Звездни дневници“ на Станислав Лем. От същностно значение за статията е позицията, че фантасмагорията е ирелевантна спрямо опозицията реалистично – нереалистично изкуство.

Ключови думи:

фантасмагория, романтизъм, иронически обрат, новелата като казус.

Изтегляне


50 изтегляния от 28.6.2019 г.
NA / Bulgaria / China / France / Germany / India / Russian Federation / United States