СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Varia: Концепции за граматическото отношение в апозитивните словосъчетания (1. част)


Автори:
Антон Гецов Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, България

Страници: 224-232

Резюме:

Студията представлява критически обзор на начините, по които се осмисля и се концептуализира граматическото отношение между компонентите на апозитивните словосъчетания в руската лингвистика. Вниманието се фокусира върху анализа на четири типа концепции, всеки от които се обединява около една доминираща теза: 1) Концепции, в които е застъпен класическият възглед за граматическото отношение, а именно – приложение и определяемо са свързани на принципа на хипотаксиса. 2) Концепции, чиято обединяваща позиция е, че граматическото отношение е съчинително. 3) Концепции, чиято базова теза е, че граматическото отношение не кореспондира нито със съчинителното, нито с подчинителното отношение. 4) Концепции, които се консолидират около идеята, че граматическото отношение е с хибриден (преходен) характер, т.е. че то е симбиоза между признаци както на съчинението, така и на подчинението. В първата част на студията се разглеждат първите два типа.


Ключови думи:

апозитивни словосъчетания, приложение, граматическо отношение, синтактични връзки.

Изтегляне


426 изтегляния от 19.12.2018 г.