Varia: За една неотбелязана роля на миналото свършено деятелно причастие


Иван Недев

Резюме:

В тази статия е направен опит да се докаже, че миналите свършени деятелни причастия, които са преминали в категорията на прилагателните имена, когато се комбинират с форма на глагола съм, изпълняват ролята на компонент на синтактична цялост – на сказуемно име (в съставно именно сказуемо). Потърсена е процедура, чието прилагане дава възможност да бъдат разграничени миналите свършени деятелни причастия, които са преминали в категорията на прилагателните имена (и в съчетание с форма на глагола съм образуват съставни именни сказуеми), от миналите свършени деятелни причастия, които „остават“ в групата на неличните глаголни форми (и в съчетание с форма на глагола съм образуват сложни глаголни форми). Изразени са разсъждения и по други въпроси, свързани с миналите свършени деятелни причастия.

Ключови думи:

минало свършено деятелно причастие, прилагателно име, сложна глаголна форма, предикатив, съставно именно сказуемо, глаголи от свършен вид.

Изтегляне


236 изтегляния от 19.12.2018 г.
NA / Bulgaria / China / Cote D'Ivoire / Europe / Germany / India / Russian Federation / Spain / Turkey / Ukraine / United Kingdom / United States