„Радост – ти дете от рая ... “ – етос и патос на един популярен текст. Шилеровата поетика в съвременния европейски контекст


Ралица Иванова

Резюме:

Обект на разсъждение в статията е директивата на ЕC за засилено интегриране на европейската тематика в образователния процес с цел изграждане на единна европейска идентичност като предпоставка за успеха на вътрешноевропейската интеграция. Проследяват се контрааргументите за тази инициатива, като се посочват начини за нейното модифициране в контекста на алтернативната на понятието европейска идентичност концепция под наименованието Doing European. Като илюстративен материал се представят съвременни немскоезични литературни произведения, тематизиращи критично-ироничен поглед по отношение на европейската идентичност и европейската ценностна система и поставящи въпроса за тяхното преосмисляне в съвременния европейски контекст – разказа на австрийската писателка Улрике Ленгле ‘Freude schöner Götterfunken’ – банален прочит на Шилеровата естетика, почиваща върху идеята за свободата на личността и ненакърнимостта на човешкото достойнство – и ‘Europa’ на германската авторка Улрике Дрезнер – представящ европейския континент като пъзел, чиито елементи произволно могат да бъдат размествани и пренареждани.

Ключови думи:

европейска идентичност, eвропейски ценности, Doing European

Изтегляне


162 изтегляния от 19.12.2018 г.
NA / Bulgaria / China / Cote D'Ivoire / Germany / India / Russian Federation / Serbia / Turkey / Ukraine / United Kingdom / United States