Портрет и Юбилей: Хилмар Валтер


Лилия Бурова

Резюме:

Проф. д-р Хилмар Валтер (род. 1933) се смята за най-изтъкнатия чуждестранен лингвист българист, познат и ценен не само в немскоезичните страни, но и по целия свят. Той е член на Бъл- гарската академия на науките, почетен доктор на Велико- търновския и на Софийския университети, членува в редица научни дружества в Германия. Неговата активна дейност допринася за укрепването на Лайпцигската българистика, а приносът му към съпоставителните изследвания на българския с други славянски езици е безспорен.

Ключови думи:


Изтегляне


283 изтегляния от 21.12.2016 г.
NA / Australia / Bulgaria / Canada / China / Cote D'Ivoire / Europe / France / Germany / Poland / Russian Federation / Ukraine / United Kingdom / United States