СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Портрет: Езиковедската словакистика в България


Автори:
Величко Панайотов Даниела Константинова

Страници: -

Резюме:

В статията накратко се проследява историята на словакистика в Софийския университет „Св. Климент Охридски” и във Вели- котърновския университет „Св. св. Кирил и Методий” – един- ствените български университети, в които словашки език, ли- тература и култура се изучават в рамките на самостоятелни специалности. Прегледът на езиковедските трудове на бъл- гарските словакисти показва неоспоримия принос както за студентите, изучаващи словашки език, така и за всички носители на български и словашки, интересуващи се от особеностите на двата славянски езика.


Ключови думи:

словакистика, езиковедски трудовe, учебници, речници, словашки език, български език

Изтегляне


308 изтегляния от 21.12.2016 г.