Историческа поетика / история на литературата. Тезисите на А. Н. Веселовски в литературоведската систематика на ОПОЯЗ


Виолета Русева

Резюме:

Ал. Веселовски е руски учен от последните десетилетия на ХIХ в., автор на трудове по историческа поетика, професор по „всеобща история“ на литературата в Санктпетербургския университет. След средата на второто десетилетия на ХХ в. в същия университет група млади литературоведи и лингвисти, обединени в ОПОЯЗ, с манифестен жест публикуват първите си статии. В. Шкловски, Б. Айхенбаум, Ю. Тинянов, Р. Якобсон проблематизират научната мисъл. Литературноисторическите им изследвания, теоретизациите в полето на литературната история (извън обсега на обичайния интерес към ОПОЯЗ) се оказват изключително продуктивни в аналитичен ракурс спрямо тезите на Веселовски по историческа поетика. Статията изследва историята на научните идеи. Представя как едно и също понятие променя значението и операционалността си в различни мисловни системи. Приложен е „културен семиозис“ (Лотман) в историческа перспектива.

Ключови думи:

Веселовски, историческа поетика, ОПОЯЗ, ис- тория на литературата, Лотман, културна семиотика

Изтегляне


2641 изтегляния от 21.12.2016 г.
NA / Bulgaria / China / Cote D'Ivoire / Europe / France / Germany / Ireland / Macedonia / Malta / Norway / Poland / Russian Federation / Slovenia / Spain / Turkey / Ukraine / United Kingdom / United States